Условия за ползване на сайта и услугите ни

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Ем Би Клима 1“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазин "Ем Би Клима 1" на електронна (Интернет) страница на адрес www.embiclima.com

Дефиниции

„ОНЛАЙН (online) МАГАЗИН“ означава виртуален магазин „Ем Би Клима 1“, находящ се на www.embiclima.com , осигуряващ възможност да бъдат купувани стоки чрез Интернет;

„САЙТ" означава уебсайта на адрес www.embiclima.com, представляващ обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

"КУПУВАЧ" или „КЛИЕНТ“ означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина;

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт, което лице използва функционалностите на сайта;

„ПОТРЕБИТЕЛ“ означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги;

„ЛИЧНИ ДАННИ“ означава лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;

„ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРАНО“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„СУБЕКТ НА ДАННИ“ означава всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват;

„АДМИНИСТРАТОР“ означава Дружеството „Ем Би Клима 1“  ООД с ЕИК 123670208;

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" означава настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Съкращения, които могат да бъдат използвани:

ГПК – Граждански процесуален кодекс;

ТЗ – Търговски закон;

ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;

ЗЗП – Закон за защита на потребителите;

ЗПУ – Закон за пощенските услуги;

ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;

КЗЛД – Комисия за защита на личните данни.

ВАЖНО:

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. За да направите поръчка е необходимо да имате навършени 18 години. Със направянето на поръчка декларирате, че имате навършени 18 години.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл.1. Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в онлайн магазина след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на продажната цена за съответната стока, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл.2. (1). За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина стоки, Клиентът трябва:

1. Да е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, съгласило се с настоящите Общи условия.

2. Клиентът има възможност да закупува стоки като гост, при условие че в процеса на извършването на поръчката означи с отметка в квадратното поле "Прочетох и съм съгласен(а) с Общите условия за ползване и Политиката за личните данни. ". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл.2. (2). След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез онлайн магазина стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл.2. (3). Ако се установи, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по ал.1, т. 2.2 от настоящия член, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиетския му профил.

Чл. 2. (4). Преди извършване на изявлението по смисъла на ал.1, т.2.3 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1, т. 2.2 на настоящия член.

Чл. 2. (5). Дружеството потвърждава, че направената от Клиента поръчка е получена и се обработва, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Дружеството, направената от Клиента поръчка, продажната цена на стоката с включени всички данъци и такси (или общата продажна цена, ако стоките са няколко), стойността на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката (ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.

Чл. 2. (6). Всяка заявка за покупка между Клиента и Дружеството въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

Чл. 3. (1). Дружеството публикува на адрес www.embiclima.com описание на основните характеристики и изображение/я на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и цената на куриерската услуга, невключенa в цената на стоките, свързанa с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на Клиента, когато е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването им.

Чл. 3. (2). Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя/вносителя информация за характеристиките на стоката, освен ако самото то не е производител/вносител.

Чл. 4. (1). Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в онлайн магазина е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в Чл. 5 начин.

Чл. 4. (2). Ако Дружеството не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на три работен ден след получаване на заявката за покупка по Чл. 5, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в  електронна пощенска кутия за кореспонденция.

Забележка: Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Купувача се счита за сключен след потвърждаването на дадената поръчка от страна на Дружеството. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Потвърждаването се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Чл. 5. (1). Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

Магазинът предлага начина на плащане чрез Наложен платеж:

При доставка (т.нар. Наложен платеж) - при получаване на стоката Клиентът заплаща сумата на куриера. Всички разходи по наложения платеж са за сметка на Купувача. Заплащането става по избор на клиента: в брой или с банкова карта в случай, че куриерът разполага с работещо POS-устройство. Ако куриерската фирма е лицензирана за предоставяне на услугата Пощенски паричен превод, куриерът издава разписка за извършеното плащане, която има валидността на касова бележка по отношение на гаранция, право на връщане и рекламация на закупените продукти.

При изпълнение на горната процедура на плащане – на Клиента ще бъде поискано съгласие и приемане на Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

Чл. 7. (1). В случай, че Клиентът избере начин на плащане с наложен платеж, той се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.

Чл. 8. (1).  Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка при условията, описани в настоящите Условия за ползване и на страницата „Доставки – срок и цена“.Чл. 8. (2) Дружеството полага усилия да доставя максимално бързо заявените за покупка стоки, но определя като краен срок за доставката им 14 календарни дни за адреси на територията на България, считано от датата на имейла за потвърждение на поръчките с плащане с Наложен платеж и чрез ePay.bg, а за поръчки с плащене с банков трансфер, 14 календарни дни, считано от датата на постъпването на плащането по банковата сметка на Дружеството. Този срок не е в сила за доставката на стоки, които са изложени в магазина със статус „По-поръчка“ и за които е обявен индивидуален срок за доставка.

Забележка:

Цените и сроковете за доставки извън България не се калкулират в Количката по време на поръчването, нито се изпращат в автоматичния имейл за потвърждаване на поръчката, а са обект на допълнително договаряне по телефон или имейл. С други думи, ако поръчате стоки за доставка извън България, преди да приемем за изпълнение вашата поръчка, ние ще се свържем с вас за да ви предложим конкретна цена и срок за доставката на вашата пратка.

В повечето случаи можете да разчитате на доставка между 24 и 36 часа от поръчката ви, но ви обръщаме внимание, че сроковете винаги зависят от графиците и натовареността на куриерската фирма към дадения момент.

Обичайно поръчките, направени преди 16.00 ч. в работен ден, се доставят на по-следващия работен ден.

Поръчки, направени в петък-следобед и през почивните дни, обикновено се доставят във вторник.

В периодите, когато има национални празници, в сила е правилото, че поръчки, направени преди 16.00 ч. в работен ден, се доставят на следващия работен ден или най-късно и по-рядко на по-следващия работен ден.

Чл. 8. (2). Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 9. Продаваните от „Ем Би Клима 1“ ЕООД в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Тази разпоредба се отнася само за потребители по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Чл. 10. (1). Стоката се предава на Клиента или посочено (при извършването на заявката или впоследствие) от него на трето лице.

Чл. 10. (2). При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

Чл. 10. (3). В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може изрично да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на Чл. 8, ал. 1.

Чл. 11. (1).  Клиентът има право да прегледа съдържанието на пратката си преди да я приеме и съответно има право да откаже да я приеме в случай, че при прегледа установи, че:

1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена, което се удостоверява чрез подписването на протокол за увредена стока от куриера и Клиента;

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, обърнете обаче внимание, че не можете да откажете получаването, по каквато и да било причина, само на част от ваша пратка. В случай, че установите частично увреждане или несъответствие между поръчаното от вас и доставеното от нас, трябва да изберете между това да откажете да приемете цялата пратка или да я приемете изцяло (и заплатите изцяло, ако сте я поръчали с Наложен платеж). В случай, че изберете второто, трябва да се свържете с нас за да ни кажете какво желаете да направим за наша сметка с несъответстващата стока: да ни я върнете и ние да ви върнем парите или да ни я върнете, а ние да ви доставим поръчаното от вас.

Чл. 11. (2). В случай, че Клинтът установи несъответствия след получаването и заплащането на пратка, той има право да поискате връщането й и възстановяване изцяло на платената от него цена, когато:

 (2) Когато Клиентът открие несъответствие между поръчана и доставена стока, което не е могъл да установи в момента на доставката. В такъв случай Продавачът се задължава да подмени несъответстващата стока в срок до два работни дни, считано от момента, в който Клиентът се свърже с него и направи рекламацията си.

При гореизброените два случая разходите за връщането на стоката са за сметка на Продавача.

Чл. 12. (1). Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез онлайн магазина. За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми Дружеството на посочените адреси или e-mail за контакти, като използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. В случаите, изискващи връщане на суми по банков път, Клиентите следва да се посочат банка, номер на банкова сметка и титуляр на банковата сметка.

Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, като ги изпрати до Дружеството на адрес: гр.Приморско, ул. Трети Март 85

Връщането на стоките е за сметка на Потребителя, като същият заплаща само преките разходи за връщането на стоките. Стоките следва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка.

Чл. 12. (2). Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал.1, вкл. и по отношение на опаковката й, като носи отговорност за намалената стойност на стоката съгласно чл. 55, ал.4 от ЗЗП.

Чл. 12. (3). Дружеството е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, но не преди стоката да бъде върната на Дружеството и само в случаите, когато Клиентът е върнал стоките в оригиналната им опаковка след обикновен преглед  - без да ги е употребил по начин, различен от необходимия, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 13. (1). Дружеството се задължава:

1. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

2. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

3. да достави в срок заявената за покупка стока.

Чл. 13. (2). Дружеството има право:

Чл. 13. (3). Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен ипи софтуерен проблем, проблем с интернет връзки и др.).

Чл. 13. (4). Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.

Чл. 13. (5). Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и друг начин посредством онлайн магазина.

Чл. 13. (6). В случай, че в онлайн магазина са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др. и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Дружеството не носи отговорност й за противоправния им характер. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

Чл. 13. (7). Дружеството няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва онлайн магазина.

Чл. 14. (1). Клиентът се задължава: да посочи име и фамилия, точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв; да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Чл. 14. (2). Клиентът се задължава при ползване на онлайн магазина: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесва в правилното действие на системата; да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други Клиенти да използват онлайн магазина, както и да не използва онлайн магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представа за друго лице (или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл. 14. (3). При неспазване на задълженията по предходната алинея Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиетския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ІІ. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и продажба и доставка на стоки и услуги от страна на Дружеството през „ОНЛАЙН МАГАЗИН Ем-Би Клима ЕООД“ находящ се на  www.embiclima.com 

Информация за контакти по въпроси свързани със защитата на личните данни или с Длъжностно лице по защита на личните данни в Дружествто:

Тел: +359 884 611 052; e-mail: office@embiclima.com

Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на Дружеството и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.

Важно е да знаете, че:

- Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.

- Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.

-Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.

- Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.

- В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни за целта на обработката, посочена в него.

- Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на действащите договорни задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

- В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; за изпълнение на договорни задължения и др.

- Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

- Когато закупувате стоки като гост (без регистриран акаунт), предоставените от Вас данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.

- Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за информация и контакти +359 2 91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и/или да използвате предоставяните чрез него услуги и форми за връзка, се изисква да предоставите някои лични данни, включително, но не само име(на), телефонен номер, e-mail, адрес, предпочитан начин на комуникация и др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.

За регистрация и/или предоставянето на услугите на сайта, включително и продажба на стоки на лица ненавършили 18 години се изисква и е необходимо предоставянето на изрично съгласие, респективно потвърждение от носещия родителска отговорност (родител или настойник) за детето. Ако въпреки това използвате сайта ни без такова разрешение или съгласие, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Ако установим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Как и защо използваме личните Ви данни

- Обработваме личните Ви данни на основание изричното Ви съгласие, или

- Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно Ваши запитвания, свързани с конкретни поръчки, промени в Общите усло

Сподели с приятели